Årsmelding 2014

Årsmøtet vart arrangert på Høgvang den 27. mars 2014 og 36 personer skrev under protokollen. Grethe Hvattum og Bård Hasz sto for det kunstneriske innslaget, som nærmest var en liten konsert. Rita Wentzel-Larsen kåserte om Amtmanninden og hennes døtre, et kulturhistorisk tidsbilde fra Stenberg på Toten.

I 2014 har styret hatt følgende sammensetning:

Leder: Einar Høystad
Nestleder: Olaug Widme
Kasserer: Bjørg Avlestuen
Sekretær: Åge Knuts
Styremedlemmer: Gudveig Hjelle og Oddleiv Ringlund/Kjell Hovde
Varafolk til styret: Kjell Hovde, Hans Bø og Anne Jordbruen.

Revisor: Hans M. Hjelstuen
Redaktører for Hemgrenda: Jon Ødegård og Åge Knuts.
Valgnemnd: Amund Moss, Siri Haugstad og Jon Ødegård. Varamedlem: Torbjørn Torgersen

Boknemd: I tillegg til redaktøren har nemnda følgende medlemmer: Per Åsmundstad, Anne Berit Skogvang, Einar Høystad, Ola Hauge, Atle Aarnes, Knut Kvernflaten og Åge Knuts.

Ringebu Regnskap Roald Smestad har ført regnskapet for laget, som gjelder for kalenderåret. Årsmeldinga følger også kalenderåret. Antall styremøter: 11 og 72 behandlede saker. Pr. 31/12 – 14 hadde laget 660 medlemmer mot 650 i fjor.

Arbeidsgrupper i laget

  1. Gotiskgruppa har i meldingsåret ikke vært i aktivitet, noe som skyldes arbeidet med Ringebu – Heim og Folk.
  2. Slektsgransking; For tiden er det ingen egen gruppe på dette feltet, men alle som henvender seg til laget for å finne slekt får individuell hjelp. Knut Kvernflaten har hjulpet mange, deriblant mange amerikanere.
  3. Bildegruppa: Gruppa har dette året hatt kollektivt lederskap. Den har fått god erfaring i å bruke registreringsprogrammet Primus for digitalisert lagring av fotografier. Ringebu historielag fungerer i denne sammenhengen som en underavdeling av Gudbrandsdalsmusea.
  4. Skolesamlinga; Knut Olafsen og Anne Thea Høye Olafsen har fortsatt arbeidet med å registrere gammelt, innsamla skolemateriell. Donasjoner gir fortsatt tilvekst i antall gjenstander. En framtidig plassering av skolesamlinga i Prestegarden nærmer seg realisering. I 2014 ble arbeidet med innvendig oppgradering av Vognskjulet påbegynt til en kostnad på 1.850.000 kroner.
  5. Registrering av rosemaling: Arbeidsgruppa består av Olaug Widme, Åge Knuts og Kjell Johnsen. Registreringa har ikke kommet mye videre pga sykdom i medhjelperkorpset.
  6. Arbeidet med Ringebubøkene: Den andre boka i verket kom i november. Boka har fått tittelen Ringebu. Heim og folk. Band II. Kjønnås. Halvor Aaby er forfatter og Jon Ødegård redaktør. Redaksjonsgruppa har bestått av Ola Hauge, Einar Høystad, Knut Olafsen, Halldis Myhre Tvete, Bergljot Mæhlum, Bjørg Avlestuen og Per Johan Smidesang. Fridtjov Valde Janson har sørget for kartmaterialet. Bokverket blir trolig på 8 - 9 bind og neste år kommer band III, Vålebru. Det var 9 møter i arbeidsgruppa i 2014.

Bøker

På bokfronten ble 2014 et aktivt år: - Hemgrenda Jon Ødegård og Åge Knuts har vært redaktører. Boknemnda har hatt ett to møter. Årets utgave var på 160 sider og ble trykt i 1900 eksemplar. Utsalgsprisen var kr. 180 og pakkedagen var i Kaupanger torsdag 27. november. Etter konkursen til bokbinderiet på Otta ble det forsinkelser i leveringa. Heldigvis overtok trykkeri 007 i Aurskog ordren og Norges siste bokbinderi i Skien foretok innbindinga. Salget gikk bra og det meste av opplaget er solgt. Årboka fikk god medieomtale i Dølen. Takk til salgskorpset for godt arbeid. - Tingbok for Ringebu Det kom inga ny tingbok i 2014 og det ble heller ikke arbeidet med transkribering dette året. - Ringebu-boka: Bind II Kjønnås ble trykt høsten 2014 i A-4 format, ca. 350 sider og rikt illustrert. Grendemennene solgte den sammen med Hemgrenda. Opplaget var 1500 og ca. 500 bøker er solgt så langt.

Turer

Det ble i tidsrommet 24/7 – 29/7 arrangert en tur til Irland med Haverstad Turbiler som operatør. 51 personer deltok på en meget vellykket tur. Deltakerne opplevde mye nytt og været var bra, men utsikten fra Moher-klippene ble ødelagt av tett tåke.

Søndag14. september ble det arrangert en lokaltur til Steenberg Gård og Balke-senteret på Toten der 20 personer deltok. Turen var svært interessant og opplevelsesrik.

Kulturarrangement

Den 6. april var det kulturkveld på Tromsvang med kirkemusikk som tema under ledelse av Olaug Widme. Jon Ødegård fortalte om prestene og organistene opp gjennom tidene. Kulturkvelden ble vellykket og mer enn 100 personer møtte fram.

Gaver

Etter vedtak på årsmøtet i 2013 ble det bevilget kr. 100 000 til oppgraderinga av Vognskjulet i Prestegarden øremerket til Historielagets skolesamling som skal installeres der.

Atle Aarnes ble på kulturkvelden utnevnt til æresmedlem i laget og fikk blomster og æresbevis for innsatsen han har gjort for laget gjennom mange år.

Jon Ødegård representerte laget på årsmøtet til Dølaringen og Gudbrandsdal historielag på Isum i Sør-Fron.

Den økonomiske situasjonen

Forslaget til regnskap viser et underskudd på kr. 83. 580 mot kr. 97.699 i overskudd i 2013. Laget har pr 31/12-14 innestående på bank kr. 940.487 og har til gode hos kunder kr. 114.437. Mesteparten av underskuddet skyldes tilskuddet på kr. 100.000 til Stiftelsen Ringebu Prestegard og skolesamlingen, som Historielaget er eiere av. Lagets gode økonomi gjør at laget selv har vært i stand til å finansiere trykkinga av store bokverk slik som de to binda av Ringebu – Heim og Folk. I den forbindelse er det på sin plass å gjøre oppmerksom på at det meste av arbeidet med boka er utført som gratisarbeid.

Styret takker alle tillitsvalgte og medlemmer for godt samarbeid i året som gikk.

Ringebu 4. mars 2015
Einar Høystad