Styr og stell


Medlemsskap

Medlemsdiplom

Ringebu Historielag er organisert med livsvarig medlemsskap. Våren 2018 hadde laget godt over 700 medlemmer. Som medlem får du:

 • Medlemsdiplom
 • Hemgrenda til redusert pris
 • Utanbygds medlemmer får Hemgrenda automatisk tilsendt dersom det ikkje er gitt reservasjon.
 • Medlemmer har fortrinnsrett på turar som laget arrangerer

Medlemsskap i Ringebu Historielag kostar kr. 300 som betales til konto 2100 20 08529. Ved innmelding: Oppgje e-post adresse.


Styret

Per 1. apr 2018 er styret slik samansett:

 • Leder: Olaug Widme
 • Nestleder: Kjell Hovde
 • Kasserer: Bjørg Avlestuen
 • Sekretær: Åge Knuts
 • Styremedlemmer: Birgit Braastad og Øyvind Myhrsveen
Varamedlemmer:
 • Gudbrand Berg
 • Guri Haugstad Rønningen
 • Odd Arne Furusæter
Revisor:
 • Hans M. Hjelstuen
Valnemnd:
 • Leder: Bodil Dahl
 • Else Borgen
 • Knut Evensen
 • Torbjørn Torgersen (vara)

Vedtekter for Ringebu historielag

Vedtatt på årsmøtet 10. april 2015

§ 1 Formål

Ringebu historielag har som formål å samle og spre kunnskap om bygdas historie på de forskjellige felter og vekke interesse for kulturen til folk i Ringebu gjennom tidene.

§ 2 Medlemskap

Medlemmer i laget er personer som har betalt medlemskontingent slik som fastsatt av årsmøtet. Det er livsvarig medlemskap, og kontingenten betales en gang ved innmelding. Styret kan utnevne æresmedlemmer.

Laget kan være medlem av regionale eller landsdekkende lag / organisasjoner.

§ 3 Styret

Laget ledes av et styre på 6 personer. Styret har ansvar for lagets løpende virksomhet til enhver tid. Styret disponerer Ringebu historielags økonomiske midler iht. styrevedtak. Styret kan ikke ta opp lån uten årsmøtets godkjenning. Styret er beslutningsdyktig når minimum halvparten av styret (inkludert varamedlemmer) er til stede.. Styremøtene holdes så ofte leder / styret finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst to styremedlemmer. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Det skal føres protokoll fra styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og blir avholdt innen utgangen av april hvert år. Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 2 uker før møtet. Med innkallingen følger saksliste, årsmelding og revidert regnskap. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 8 dager i forveien. Stemmerett har alle som møter personlig. Intet medlem har mer enn én stemme. De saker som ikke omtales spesifikt i vedtektene, avgjøres ved simpelt flertall. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer som møter.

Følgende saker behandles på årsmøtet:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Handlingsplan for neste periode
 4. Budsjett for neste periode
 5. Kontingentfastsettelse
 6. Valg av styre, herunder leder, varamedlemmer, valgkomité og revisor
 7. Innkomne forslag

§ 5 Valg

Årsmøtet velger styre med slik sammensetning, etter innstilling fra valgnemnda:

Leder velges for ett år om gangen.

5 styremedlemmer velges for to år. Styret konstituerer seg i første styremøte etter årsmøtet.

Det skal velges 3 vararepresentanter i prioritert rekkefølge for 1 år.

§ 6 Revisorer

2 revisorer velges for 1 år.

§ 7 Valgnemnd

Valgnemnda har 3 medlemmer som velges for 3 år, og slik at bare én er på valg hvert år.

§ 8 Særutvalg

Det kan velges utvalg for særlige oppgaver.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst én måneds varsel etter:
- vedtak av årsmøtet
eller - når 2/3 av styret krever det
eller - når minst 5% av medlemmene krever det.

Medlemmene skal ved innkallingen orienteres om hvilke saker som kreves behandlet. Kun saker som står på innkallingen kan behandles.

§ 10 Endringer i vedtektene

Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Framlegg til vedtektsendring eller oppløsing av laget må være kommet inn til styret innen 1. januar.

§ 11 Oppløsing

Vedtak om å oppløse Ringebu historielag må vedtas av 3 påfølgende årsmøter med 2/3 flertall. Midler og eiendeler som laget da rår over, skal nyttes eller disponeres slik som årsmøtet fastsetter.


Årsmelding 2018

Årsmøtet ble arrangert på Venaheim, torsdag 22. mars kl 19.00. 28 personer skrev under på protokollen. Det faglige innslaget var foredrag av Hans Olav Haugen om dramatiske hendelser i Tapptjerndalen i 1944 under aksjonen ”Operasjon Almenrausch”

Etter årsmøtet i 2018 har styret hatt denne sammensetningen:

Leder: Olaug Widme
Nestleder: Kjell Hovde
Kasserer: Bjørg Avlestuen
Sekretær: Åge Knuts
Styremedlemmer: Birgit Bråstad, Øyvind Myhrsveen
Varamedlemmer til styret: Gudbrand Berg, Guri Haugstad Rønningen og Odd Arne Furusæter
Revisor: Hans M. Hjellstuen
Redaktører for Hemgrenda: Åge Knuts og Jon Ødegård
Valgkomite: Else Borgen, Knut Evensen og Anne Berit Skogvang, førstnevnte som leder
Varamedlem til valgkomiteen: Torbjørn Torgersen

Regnskapet er ført av Snøhetta regnskap v)Roald Smestad, og gjelder for kalenderåret 2018. Årsmeldinga følger også kalenderåret. Styret har hatt 11 styremøter og behandlet 93 saker. Medlemstallet er som før, i underkant av 700.

Arbeidsgrupper i laget:

 1. Gotisk gruppe. Leder Halvor Aaby, er opptatt med Ringebu Heim og folk, så derfor har det ikke vært aktivitet i gruppa i meldingsåret.
 2. Slektsgranskning. Ole-Jon Moastuen og Wenke Horten og hjelper de som henvender seg for å finne slekt fra både inn- og utland. Bra aktivitet.
 3. Bildegruppe. Gruppa består av Knut Olafsen, Gudveig Hjelle, Kjell Hovde og Oddveig Borgedal. De møtes fast en gang i uka og scanner og registrerer bilder. Programmet de bruker er Primus. Dette er et program for digitalisert lagring av fotografier. Ringebu Historielag fungerer som en underavdeling av Gudbrandsdalsmusea.
 4. Skolesamling. Siden Anne Thea og Knut Olafsen la ned arbeidet sitt i fjor, har det vært liten aktivitet dette året, men begge to deltok i arbeidet med Gammelsdags skole i Imsdalen.
 5. Logogruppe. Gruppa har bestått av Ragnhild Borgen Hauge og Torbjørn Torgersen. Torveig Dahl har hatt en rådgivende funksjon. Leder i historielaget ble med i gruppa i løpet av året. Faglig ansvarlig er Krible Design. Mange møter er avholdt. Logo er nå ferdig utarbeidet og finnes på facebook og hjemmesida.
 6. Hemgrenda. Boknemnd: I tillegg til redaktørene Åge Knuts og Jon Ødegård har nemnda bestått av: Ola Hauge, Atle Aarnes, Knut Kvernflaten, Anne Berit Skogvang, Per Åsmundstad. Leder i laget er også med.
 7. Ringebu- Heim og folk, Brekkom og Imsdalen. Boknemnd: I tillegg til forfatter Halvor Aaby og redaktør Jon Ødegård har nemnda for Bind 5, bestått av: Terje Tromsnes, Knut Kvernflaten, Ola Hauge, Mari Hilstad, Lars Haugen, Knut Olafsen, Halldis Myhre Tvete og Olaug Widme. Boknemnda har hatt mange møter. Mari, Halldis og Olaug har lest korrektur.
 8. Ringebu - Heim og folk, Sør- Fåvang er under arbeid. Ola Hauge er godt i gang med skrivinga. I tillegg til forfatter og redaktør, samt de ansvarlige for kart og bilder, Ola Hauge og Knut Olafsen, består nemnda for denne boka av Rolf Bråstad, Hedvig Amrud og Sigurd Søreng. Korrekturlesere er Halldis Myhre Tvete og Olaug Widme.

Bøker

Hemgrenda kom i november. Boka er på 160 sider, inkludert årsmeldinga. Boka ble innbundet i Skien, og Trykkeri 007 i Aurskog stod for trykkinga. Prisen er på 180 kr for medlemmer og 200 kr for ikke-medlemmer. Pakkedagen var i Kaupanger mandag 22.11. Salgskorpset fikk bøkene sine, og boka har solgt godt. Boka fikk omtale i lokalavisene. Det er godt salg av boka.

Ringebu-Heim og folk Brekkom og Imsdalen kom litt etter Hemgrenda. Trykking og binding som for Hemgrenda. Boka er på 445 sider. Prisen er på 350 kroner. Boka har fått omtale i avisene og selger godt.

Tingbok for Ringebu: Ingen aktivitet i meldingsåret.

Turer

I august var det tur til Østfold med stor deltagelse. Planlagt tur for tillitsvalgte til Ulsrud og Gausdal Prestegard ble avlyst pga kollisjon med andre opplegg og derfor dårlig påmelding.

Kulturarrangement/æresmedlemmer

Kulturkvelden med tema fra Vekkom ble arrangert på Ringebu ungdomsskole den 17.06. Stort frammøte.

Representasjon

 • representert på Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen
 • deltatt i prosjektet Tankeplass i Oppland fylkeskommunes regi. Historielaget er med i ei referansegruppe. Noen møter er avholdt.
 • medarrangør i Ringebu Stavkyrkje av foredraget Klangen, kunsten, handverket med campanolog Henning Andersen
 • medarrangør av Tullpratkveld i Inntunet
 • representert på årsmøtet i Gudbrandsdal historielag og Dølaringen
 • deltatt i ei arbeidsgruppe om stavkyrkjeutstillinga og historia om Prestegarden
 • medarrangør av Gammeldags skole i Imsdalen sammen med Ringebu skole.
 • deltatt på Fåvangdågån
 • deltatt på Ringebudågån
 • medarrangør av arrangement i Innovasjonssenteret med Lars Thue om konsesjonslovene
 • arrangert slektsforskningskurs på Innovasjonssenteret. Ole Jon Moastuen var leder for opplegget
 • forespurt i arbeidet med navneforslag på veger i Kvitfjellområdet og på Venabygdsfjellet
 • forespurt i arbeidet med korrigering av seternavn etter initiativ fra kartverket
 • bidratt med innspill til kunnskap om Olavskilder i bygda

Annet

Hjemmesida er laget av Knut Forkalsrud. Han er og administrator. Sida genererer en del aktiviteter
Økonomisk situasjon: God. Viser ellers til regnskapet

Styret takker alle tillitsvalgte og medlemmer for godt samarbeid i året som gikk.

Fåvang, 23. 02. 2019
Olaug Widme