Styr og stell


Medlemsskap

Medlemsdiplom

Ringebu Historielag er organisert med livsvarig medlemsskap. Våren 2018 hadde laget godt over 700 medlemmer. Som medlem får du:

 • Medlemsdiplom
 • Hemgrenda til redusert pris
 • Utanbygds medlemmer får Hemgrenda automatisk tilsendt dersom det ikkje er gitt reservasjon.
 • Medlemmer har fortrinnsrett på turar som laget arrangerer

Medlemsskap i Ringebu Historielag kostar kr. 300 som betales til konto 2100 20 08529. Ved innmelding: Oppgje e-post adresse.


Styret

Per 1. apr 2017 er styret slik samansett:

 • Leder: Olaug Widme
 • Nestleder: Kjell Hovde
 • Kasserer: Bjørg Avlestuen
 • Sekretær: Åge Knuts
 • Styremedlemmer: Birgit Braastad og Øyvind Myhrsveen
Varamedlemmer:
 • Gudbrand Berg
 • Guri Haugstad Rønningen
 • Odd Arne Furusæter
Revisor:
 • Hans M. Hjelstuen
Valnemnd:
 • Leder: Bodil Dahl
 • Else Borgen
 • Knut Evensen
 • Torbjørn Torgersen (vara)

Vedtekter for Ringebu historielag

Vedtatt på årsmøtet 10. april 2015

§ 1 Formål

Ringebu historielag har som formål å samle og spre kunnskap om bygdas historie på de forskjellige felter og vekke interesse for kulturen til folk i Ringebu gjennom tidene.

§ 2 Medlemskap

Medlemmer i laget er personer som har betalt medlemskontingent slik som fastsatt av årsmøtet. Det er livsvarig medlemskap, og kontingenten betales en gang ved innmelding. Styret kan utnevne æresmedlemmer.

Laget kan være medlem av regionale eller landsdekkende lag / organisasjoner.

§ 3 Styret

Laget ledes av et styre på 6 personer. Styret har ansvar for lagets løpende virksomhet til enhver tid. Styret disponerer Ringebu historielags økonomiske midler iht. styrevedtak. Styret kan ikke ta opp lån uten årsmøtets godkjenning. Styret er beslutningsdyktig når minimum halvparten av styret (inkludert varamedlemmer) er til stede.. Styremøtene holdes så ofte leder / styret finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst to styremedlemmer. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Det skal føres protokoll fra styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og blir avholdt innen utgangen av april hvert år. Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 2 uker før møtet. Med innkallingen følger saksliste, årsmelding og revidert regnskap. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 8 dager i forveien. Stemmerett har alle som møter personlig. Intet medlem har mer enn én stemme. De saker som ikke omtales spesifikt i vedtektene, avgjøres ved simpelt flertall. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer som møter.

Følgende saker behandles på årsmøtet:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Handlingsplan for neste periode
 4. Budsjett for neste periode
 5. Kontingentfastsettelse
 6. Valg av styre, herunder leder, varamedlemmer, valgkomité og revisor
 7. Innkomne forslag

§ 5 Valg

Årsmøtet velger styre med slik sammensetning, etter innstilling fra valgnemnda:

Leder velges for ett år om gangen.

5 styremedlemmer velges for to år. Styret konstituerer seg i første styremøte etter årsmøtet.

Det skal velges 3 vararepresentanter i prioritert rekkefølge for 1 år.

§ 6 Revisorer

2 revisorer velges for 1 år.

§ 7 Valgnemnd

Valgnemnda har 3 medlemmer som velges for 3 år, og slik at bare én er på valg hvert år.

§ 8 Særutvalg

Det kan velges utvalg for særlige oppgaver.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst én måneds varsel etter:
- vedtak av årsmøtet
eller - når 2/3 av styret krever det
eller - når minst 5% av medlemmene krever det.

Medlemmene skal ved innkallingen orienteres om hvilke saker som kreves behandlet. Kun saker som står på innkallingen kan behandles.

§ 10 Endringer i vedtektene

Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Framlegg til vedtektsendring eller oppløsing av laget må være kommet inn til styret innen 1. januar.

§ 11 Oppløsing

Vedtak om å oppløse Ringebu historielag må vedtas av 3 påfølgende årsmøter med 2/3 flertall. Midler og eiendeler som laget da rår over, skal nyttes eller disponeres slik som årsmøtet fastsetter.


Årsmelding 2017

Årsmøtet ble arrangert på Høgvang torsdag 12.april kl 19.00. 64 personer skrev under på protokollen. Det faglige innslaget var ”Lærerinnen som åpnet fluktruten til Sverige” ved Hans Olav Haugen.

Etter årsmøtet i 2017 har styret hatt denne sammensetningen:

Leder: Olaug Widme
Nestleder: Kjell Hovde
Kasserer: Bjørg Avlestuen
Sekretær: Åge Knuts
Styremedlemmer: Birgit Bråstad, Øyvind Myhrsveen
Varafolk til styret: Gudbrand Berg, Guri Haugstad Rønningen og Odd Arne Furusæter
Revisor: Hans M. Hjelstuen
Redaktører for Hemgrenda: Åge Knuts og Jon Ødegård
Valgkomite: Bodil Dahl, Else Borgen og Knut Evensen
Varamedlem til valgkomiteen: Torbjørn Torgersen

Regnskapet er ført av Snøhetta regnskap v)Roald Smestad, og gjelder for kalenderåret 2017. Årsmeldinga følger også kalenderåret. Styret har hatt 11 styremøter og behandlet 78 saker. Medlemstallet er vel 700.

Arbeidsgrupper i laget

 1. Gotisk gruppe. Leder Halvor Aaby, er opptatt med Ringebu Heim og folk, så derfor har det ikke vært aktivitet i gruppa i meldingsåret.
 2. Slektsgranskning. Knut Kvernflaten, Wenke Horten og Ole-Jon Moastuen hjelper de som henvender seg for å finne slekt fra både inn- og utland. Bra aktivitet. I løpet av året valgte Knut Kvernflaten å redusere aktiviteten sin der.
 3. Bildegruppe. Gruppas mannskap består av Knut Olafsen, Gudveig Hjelle, Kjell Hovde og Oddveig Borgedal. De møtes fast en gang i uka og scanner og registrerer bilder. Programmet de bruker er Primus. Dette er et program for digitalisert lagring av fotografier. Ringebu Historielag fungerer som en underavdeling av Gudbrandsdalsmusea.
 4. Skolesamling. Gjenstandene er plassert ved gymnastikksalen på Ringebu skole og er registrert med gruppe, navn og nr, slik at det er et oversiktlig kartotek. De som har stått for dette arbeidet er Anne Thea Høye Olafsen og Knut Olafsen. I løpet av året har de lagt ned arbeidet sitt. Lokalet er nå fullt, og det fører til at ingen nye registreringer blir gjort.
 5. Logogruppe. Gruppa ble satt i gang 05.05. på Kvitfjelltunet Kro. Ragnhild Borgen Hauge, Torbjørn Torgersen og Henning Olstad sa seg også villig til å være med. Sistnevnte har ikke hatt anledning til å møte. Torveig Dahl har vært med som rådgiver noen ganger.
 6. Hemgrenda, Boknemnd: I tillegg til redaktørene Åge Knuts og Jon Ødegård har nemnda bestått av: Ola Hauge, Atle Aarnes, Knut Kvernflaten, Einar Høystad, Anne Berit Skogvang, Per Åsmundstad. Leder i laget er også med.
 7. Ringebu- Heim og folk, Boknemnd: I tillegg til forfatter Halvor Aaby og redaktør Jon Ødegård består nemnda av: Terje Tromsnes, Knut Kvernflaten, Ola Hauge, Mari Hilstad, Lars Haugen, Knut Olafsen, Olaug Widme, Halldis Myhre Tvete. Boknemnda har hatt mange møter. Mari, Halldis og Olaug leser korrektur.

Bøker

Hemgrenda kom i november. Boka er på 160 sider, inkludert årsmeldinga. Boka ble innbundet i Skien, og Trykkeri 007 i Aurskog stod for trykkinga. Prisen var på 180 kr. for medlemmer og 200 for ikke-medlemmer. Pakkedagen var i Kaupanger mandag 13.11. Salgskorpset fikk bøkene sine, og boka har solgt godt. Boka fikk omtale i lokalavisene. Det er godt salg av boka.

Ringebuboka: Den femte boka av Ringebu - Heim og folk bind 5-Brekkom er under arbeid og kommer etter planen i 2018.

Tingbok for Ringebu: Ingen aktivitet i meldingsåret.

Turer

 1. Søndag 20.08.2017 var tillitsvalgte på tur til museet i Vågå og Lom.

Kulturarrangement/æresmedlemmer

Kulturkvelden ble arrangert på Kaupanger den 18.06. Jon Ødegård viste bilder og fortalte om Bertrand Narvesen. Det var diktlesning, sang og musikk. Servering. Svært stort frammøte. Halvor Aaby fikk Kongens fortjenstmedalje og ble utnevnt til æresmedlem i RH.

Representasjon

25.01. var RH representert på Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen

01.05. var RH representert på Vegmuseet på Hunderfossen i forbindelse ned Lokalhistorie i skolesekken

06.05. var RH representert på landsmøte for LLH

13.05. var RH representert på årsmøte i Gudbrandsdal historielag og Dølaringen på Lesja.

17.06. deltok RH på Fåvangdågån

24.06. deltok RH på Ringebudågån

09.09. deltok RH med stand på Kulturminnedagene i Vålebrua i samarbeid med Ringebu kommune og Gudbrandsdalsmusea

07.10. deltok laget på Fårikålfestivalen i Ringebu.

24.10. deltok RH med Utvandrerkveld på biblioteket i samarbeid med Gudbrandsdalsmusea og biblioteket

11.11. deltok RH med stand på Høstmarked i vognskjulet i Ringebu Prestegard

20.11., 27.11. og 04.12 arrangerte RH Slektsforskningskurs på Innovasjonssenteret. Ole Jon Moastuen var leder for opplegget. Mange påmeldte.

Annet

09.02. var vi på besøk hos Ringsaker Historielag

Laget har bidratt med bilder til utstilling på Tunet Kro i kroas regi

I løpet av året er vi på Facebook, og vi har VIPPS

Laget har deltatt i forbindelse med planene om flytting til Innovasjonssenteret

Hjemmesida genererer en del aktiviteter

Vi har hatt noe engasjement ang nye lokaler, spesielt med tanke på skolesamlinga: Møte med Arbeiderpartiet og vi har tatt kontakt ang. forskjellige lokaler som er funnet enten uegnet eller for dyre

Økonomisk situasjon

Viser til regnskapet

Styret takker alle tillitsvalgte og medlemmer for godt samarbeid i året som gikk

Fåvang, 06.03.2018
Olaug Widme