Styr og stell


Medlemsskap

Medlemsdiplom

Ringebu Historielag er organisert med livsvarig medlemsskap. Våren
2018 hadde laget godt over 700 medlemmer. Som medlem får du:

 • Medlemsdiplom
 • Hemgrenda til redusert pris
 • Utanbygds medlemmer får Hemgrenda automatisk tilsendt dersom det ikkje er gitt reservasjon.
 • Medlemmer har fortrinnsrett på turar som laget arrangerer

Medlemsskap i Ringebu Historielag kostar kr. 300 som betales til konto 2100 20 08529.
Ved innmelding: Oppgje e-post adresse.


Styret

Etter årsmøtet i 2023 har styret denne samansetninga:

 • Leder: Olaug Widme
 • Nestleder: Helge Rudihagen
 • Kasserer: Bjørg Avlestuen
 • Sekretær: Øystein Myhre
 • Styremedlemmer: Bertil Jordbruen og Gunny Beate Segelstad
Varamedlemmer:
 • Siri Korsbøen Haugstad
 • Arnt Rune Solbakken
 • Rune Haugstulen
Revisor:
 • Ann Merete Hallum
Valnemnd:
 • Runar Stenumgard
 • Rune Edvard Bjørgerønningen
 • Kjell Arne Borgedal
 • Torbjørn Torgersen (vara)

Vedtekter for Ringebu historielag

Vedtatt på årsmøtet 10. april 2015

§ 1 Formål

Ringebu historielag har som formål å samle og spre kunnskap om bygdas
historie på de forskjellige felter og vekke interesse for kulturen til
folk i Ringebu gjennom tidene.

§ 2 Medlemskap

Medlemmer i laget er personer som har betalt medlemskontingent slik
som fastsatt av årsmøtet. Det er livsvarig medlemskap, og kontingenten
betales en gang ved innmelding. Styret kan utnevne æresmedlemmer.

Laget kan være medlem av regionale eller landsdekkende lag /
organisasjoner.

§ 3 Styret

Laget ledes av et styre på 6 personer. Styret har ansvar for lagets
løpende virksomhet til enhver tid. Styret disponerer Ringebu
historielags økonomiske midler iht. styrevedtak. Styret kan ikke ta
opp lån uten årsmøtets godkjenning. Styret er beslutningsdyktig når
minimum halvparten av styret (inkludert varamedlemmer) er til
stede.. Styremøtene holdes så ofte leder / styret finner det
nødvendig, eller når det forlanges av minst to styremedlemmer. Ved
stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Det skal føres protokoll
fra styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og blir avholdt innen utgangen av
april hvert år. Styret kan kalle inn til ekstraordinært
årsmøte. Innkalling til ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 2
uker før møtet. Med innkallingen følger saksliste, årsmelding og
revidert regnskap. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være
mottatt av styret senest 8 dager i forveien. Stemmerett har alle som
møter personlig. Intet medlem har mer enn én stemme. De saker som ikke
omtales spesifikt i vedtektene, avgjøres ved simpelt flertall. Lovlig
innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer som
møter.

Følgende saker behandles på årsmøtet:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Handlingsplan for neste periode
 4. Budsjett for neste periode
 5. Kontingentfastsettelse
 6. Valg av styre, herunder leder, varamedlemmer, valgkomité og revisor
 7. Innkomne forslag

§ 5 Valg

Årsmøtet velger styre med slik sammensetning, etter innstilling fra
valgnemnda:

Leder velges for ett år om gangen.

5 styremedlemmer velges for to år. Styret konstituerer seg i første
styremøte etter årsmøtet.

Det skal velges 3 vararepresentanter i prioritert rekkefølge for 1 år.

§ 6 Revisorer

2 revisorer velges for 1 år.

§ 7 Valgnemnd

Valgnemnda har 3 medlemmer som velges for 3 år, og slik at bare én er
på valg hvert år.

§ 8 Særutvalg

Det kan velges utvalg for særlige oppgaver.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst én måneds varsel etter:
- vedtak av årsmøtet
eller - når 2/3 av styret krever det
eller - når minst 5% av medlemmene krever det.

Medlemmene skal ved innkallingen orienteres om hvilke saker som kreves behandlet. Kun saker som står på innkallingen kan behandles.

§ 10 Endringer i vedtektene

Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Framlegg til
vedtektsendring eller oppløsing av laget må være kommet inn til styret
innen 1. januar.

§ 11 Oppløsing

Vedtak om å oppløse Ringebu historielag må vedtas av 3 påfølgende
årsmøter med 2/3 flertall. Midler og eiendeler som laget da rår over,
skal nyttes eller disponeres slik som årsmøtet fastsetter.


Årsmelding for meldingsåret 2023

Årsmøtet var på Ringebu ungdomssenter onsdag 15. mars kl. 19 med 33
frammøtte. Det faglege innslaget var ved Torveig Dahl og Oddleiv
Ringlund som fortalde om framveksten av Vålebrua som tettstad.

Etter årsmøtet har styret hatt denne samansetjinga:
Leiar: Olaug Widme
Nestleiar: Helge Rudihagen
Kasserar: Bjørg Avlestuen
Sekretær: Øystein Myhre
Styremedlemar: Gunny Beate Segelstad, Bertil Jordbruen
Varamedlemar: Siri Korsbøen Haugstad, Arnt Rune Solbakken, Rune Haugstulen
Revisor: Ann Merete Hallum
Valkomite: Runar Stenumgård, Rune Edvard Bjørgerønningen, Kjell Arne Borgedal
Vara valkomite: Torbjørn Torgersen

Rekneskapen er ført av Snøhetta regnskap v/ Roald Smestad og gjeld for
kalenderåret 2023 Årsmeldinga følgjer og kalenderåret. Det var kalla
inn til 11 møte, 73 saker behandla. Medlemstalet var ved utgangen av
året 671 i tillegg til 8 æresmedlemar. Dette er meldt til Landslaget
for lokalhistorie.

Arbeidsgrupper i laget - aktive:

 1. Slektsgranskning. Wenke Horten og Ole Jon Moastuen hjelper
  alle dei som henvender seg for å finne slekt frå både inn- og
  utland. Det er og andre som hjelper til.
 2. Bildegruppe. Gruppa har bestått av Knut Olafsen, Gudveig
  Hjelle, Gudbrand Berg, Hans Tore Seielstad og Rune
  E. Bjørgerønningen. Leiar: Knut Olafsen. Dei har hatt 41
  møtedager á 3 timar. Det er registrert til saman 7620 bilde. Av
  desse er 4480 lagt på PRIMUS. I tillegg er det fleire som er
  scanna, fotokort er skrivi og gjort klare for registrering.
 3. Hemgrenda. Boknemnd: I tillegg til redaktørane, Åge Knuts og
  Jon Ødegård, har nemnda vore samansett slik: Ola Hauge, Atle
  Aarnes, Torveig Dahl, Anne Berit Skogvang og Per Åsmundstad. Leiar
  i laget er og med. I meldingsåret gjekk Atle Aarnes ut, og inn kom
  Gunny Beate Segelstad. Stofftilfanget har vore bra.
 4. Ringebu - Heim og folk Nord-Fåvang. Forfattarar er Ole Jon
  Moastuen og Halvor Aaby. Ein nemner her at Halvor Aaby gjekk bort
  i 2023 etter ei tids sjukdom. Han har leita fram mye av det eldste
  stoffet. Mammut Reklame har tatt på seg å redigere boka. Elles er
  nemnda for sjuande boka, Bind 6, slik: Åge Knuts, Terje Tromsnes,
  Anna Mjogdalen, Ola Hauge (kart), Rolf Bråstad, Jon Ødegård, Knut
  Olafsen (bilde). I meldingsåret er Ivar Nordberg og Oddleiv
  Ringlund komne inn i nemnda. Halldis Myhre Tvete og Olaug Widme er
  korrekturlesarar.
 5. Ringebu heim og folk - Baksida. Forfattarar er Aage Lesjø og
  Halvor Aaby. Sjå pkt. 4. Elles er boknemnda samansett slik: Jon
  Ødegård, Ola Hauge, Knut Olafsen, Gudrun Sylte, Atle Aarnes,
  Halldis Myhre Tvete og Olaug Widme, dei to siste som
  korrekturlesarar. Atle Aarnes, Ola Hauge og Gudrun Sylte er godt i
  gang med samling av stoff, og forfattaren har grovskrivi stoff frå
  fleire stader.
 6. Kurs i gotisk Oppstart i 2022 og avslutta 1. feb. i
  meldingsåret. Jakup Skjedsvoll har vore kursleiar.
 7. Innsamling av munnlege minne. Arbeidet starta opp i 2022. I
  meldingsåret er det gjennomført intervjuopptak med to personar.
  Tom Willy Rustad, saman med Jon Ødegård og Halldis Myhre Tvete, var
  ansvarlege for det arbeidet. Det har og vore møte og rådgjeving i
  gruppa der Torveig Dahl, Helge Rudihagen, Bertil Jordbruen og Olaug
  Widme har vore med i tillegg til dei alt nemnde.

Ferdigstilte bøker

Hemgrenda kom i oktober. Boka er på 160 sider, inkludert årsmeldinga.
Trykkeri 07 i Aurskog stod for trykkinga. Boka er innbunden i
Skien. Prisen er på kr 230 for medlemar og kr 250 for ikkje-medlemar.
Pakking og utsending til abonnentar 30. okt. kl.16 på Kaupanger. Boka
er selt av det lokale salskorpset som dekker alle delar av bygda, men
er og til sals i lokal bokhandel og på Lillehammer. Boka sel bra.

Turar

 • Tur til Ålesund 28. – 30. aug. med Peer Gynt Tours som operatør.
  Sjåfør Vidar Moen frå Ringebu Bilruter. 29 deltakarar.

Opplegg for tillitsvalde

Som ei påskjønning for innsatsen for historielaget var alle
tillitsvalde invitert til Ny-Fjøset i Ringebu Prestegard
den 16. okt. til matservering, program og sosialt samver. Vel 30
deltok. Tom Willy Rustad tok oss med på ei musikalsk reise, og
Torveig Dahl, nyvalt leiar for Landslaget for lokalhistorie, fortalde
om arbeidet der.

Kulturarrangement/æresmedlemar

Kulturkvelden var i Sør-Fåvang grendehus søndag 11. juni med 72
frammøtte til program og servering. Fåvang musikkforening,
Strandklang og Kari Hanne Rudrud deltok med musikk og sang. Geir
Paulsrud fortalde om vegar i distriktet.

Ola Hauge vart utnemnt til æresmedlem på kulturkvelden.

Andre aktivitetar

  1. mars kl. 19 var det kveldsseto i Innovasjonssenteret med
   knivmaking som tema. Magne Rugsveen, som har vore tilsett ved Norsk
   Skogmuseum og Mjøsmusea, synte bilde og presenterte den varierte
   knivmakinga i Noreg. Ole Odlo, ein av våre lokale knivmakarar,
   synte knivarbeidet på forskjellige stadium i prosessen.
   Arrangementet var eit samarbeid med Midtdalsarkivet.
  1. juni deltok vi på Fåvangdågån med sal av bøker.
  1. september deltok vi på Fårikålfestival på Fåvang med sal av bøker.

Representasjon:

 • Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen 25. januar.
 • Årsmøtet i Gudbrandsdal Historielag Dølaringen i Øyer 23. april.

Anna

Heimesida er laga av Knut Forkalsrud. Han er og administrator. Gunny
Beate Segelstad frå styret gjer og nødvendige endringar på sida.

Økonomisk situasjon

God. Viser ellers til rekneskapen som vert lagt fram på møtet.

Styret takkar alle tillitsvalde og medlemar for godt samarbeid i året
som gjekk.

Fåvang, 20. februar 2024
Olaug Widme