Styr og stell


Medlemsskap

Medlemsdiplom

Ringebu Historielag er organisert med livsvarig medlemsskap. Våren
2018 hadde laget godt over 700 medlemmer. Som medlem får du:

 • Medlemsdiplom
 • Hemgrenda til redusert pris
 • Utanbygds medlemmer får Hemgrenda automatisk tilsendt dersom det ikkje er gitt reservasjon.
 • Medlemmer har fortrinnsrett på turar som laget arrangerer

Medlemsskap i Ringebu Historielag kostar kr. 300 som betales til konto 2100 20 08529.
Ved innmelding: Oppgje e-post adresse.


Styret

Etter årsmøtet i 2023 har styret denne samansetninga:

 • Leder: Olaug Widme
 • Nestleder: Helge Rudihagen
 • Kasserer: Bjørg Avlestuen
 • Sekretær: Øystein Myhre
 • Styremedlemmer: Bertil Jordbruen og Gunny Beate Segelstad
Varamedlemmer:
 • Siri Korsbøen Haugstad
 • Arnt Rune Solbakken
 • Rune Haugstulen
Revisor:
 • Ann Merete Hallum
Valnemnd:
 • Runar Stenumgard
 • Rune E. Bjørgerønningen
 • Kjell Arne Borgedal
 • Torbjørn Torgersen (vara)

Vedtekter for Ringebu historielag

Vedtatt på årsmøtet 10. april 2015

§ 1 Formål

Ringebu historielag har som formål å samle og spre kunnskap om bygdas
historie på de forskjellige felter og vekke interesse for kulturen til
folk i Ringebu gjennom tidene.

§ 2 Medlemskap

Medlemmer i laget er personer som har betalt medlemskontingent slik
som fastsatt av årsmøtet. Det er livsvarig medlemskap, og kontingenten
betales en gang ved innmelding. Styret kan utnevne æresmedlemmer.

Laget kan være medlem av regionale eller landsdekkende lag /
organisasjoner.

§ 3 Styret

Laget ledes av et styre på 6 personer. Styret har ansvar for lagets
løpende virksomhet til enhver tid. Styret disponerer Ringebu
historielags økonomiske midler iht. styrevedtak. Styret kan ikke ta
opp lån uten årsmøtets godkjenning. Styret er beslutningsdyktig når
minimum halvparten av styret (inkludert varamedlemmer) er til
stede.. Styremøtene holdes så ofte leder / styret finner det
nødvendig, eller når det forlanges av minst to styremedlemmer. Ved
stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Det skal føres protokoll
fra styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og blir avholdt innen utgangen av
april hvert år. Styret kan kalle inn til ekstraordinært
årsmøte. Innkalling til ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 2
uker før møtet. Med innkallingen følger saksliste, årsmelding og
revidert regnskap. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være
mottatt av styret senest 8 dager i forveien. Stemmerett har alle som
møter personlig. Intet medlem har mer enn én stemme. De saker som ikke
omtales spesifikt i vedtektene, avgjøres ved simpelt flertall. Lovlig
innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer som
møter.

Følgende saker behandles på årsmøtet:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Handlingsplan for neste periode
 4. Budsjett for neste periode
 5. Kontingentfastsettelse
 6. Valg av styre, herunder leder, varamedlemmer, valgkomité og revisor
 7. Innkomne forslag

§ 5 Valg

Årsmøtet velger styre med slik sammensetning, etter innstilling fra
valgnemnda:

Leder velges for ett år om gangen.

5 styremedlemmer velges for to år. Styret konstituerer seg i første
styremøte etter årsmøtet.

Det skal velges 3 vararepresentanter i prioritert rekkefølge for 1 år.

§ 6 Revisorer

2 revisorer velges for 1 år.

§ 7 Valgnemnd

Valgnemnda har 3 medlemmer som velges for 3 år, og slik at bare én er
på valg hvert år.

§ 8 Særutvalg

Det kan velges utvalg for særlige oppgaver.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst én måneds varsel etter:
- vedtak av årsmøtet
eller - når 2/3 av styret krever det
eller - når minst 5% av medlemmene krever det.

Medlemmene skal ved innkallingen orienteres om hvilke saker som kreves behandlet. Kun saker som står på innkallingen kan behandles.

§ 10 Endringer i vedtektene

Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Framlegg til
vedtektsendring eller oppløsing av laget må være kommet inn til styret
innen 1. januar.

§ 11 Oppløsing

Vedtak om å oppløse Ringebu historielag må vedtas av 3 påfølgende
årsmøter med 2/3 flertall. Midler og eiendeler som laget da rår over,
skal nyttes eller disponeres slik som årsmøtet fastsetter.


Årsmelding 2022

Årsmøtet var på Høgvang i Søre Brekkom onsdag 23.mars 2022 kl.19 med 38 personar til stades.
Kulturelt innslag var ved bildegruppa som viste fleire bilde frå samlinga.

Etter årsmøtet i 2022 har styret hatt denne samansetninga:
Leiar: Olaug Widme
Nestleiar: Helge Rudihagen
Kasserar: Bjørg Avlestuen
Sekretær: Øystein Myhre
Styremedlemar: Ole Guttu, Gunny Beate Segelstad
Varamedlemar til styret: Siri Korsbøen Haugstad, Arnt Rune Solbakken, Rune Haugstulen
Revisor: Ann Merete Hallum
Redaktørar for Hemgrenda: Åge Knuts og Jon Ødegård
Valkomite: Roger Jøingsli, Runar Stenumgård og Rune E. Bjørgerønningen
Varamedlem til valgkomitéen: Torbjørn Torgersen

Rekneskapen er ført av Snøhetta regnskap v/ Roald Smestad, og gjeld for kalenderåret 2022
Årsmeldinga følgjer og kalenderåret. Det var kalla inn til 12 møte, 84 saker behandla. Medlemstalet
var ved utgangen av året 696. Dette er meldt til Landslaget for lokalhistorie.

Arbeidsgrupper i laget - aktive:

 1. Slektsgranskning. Wenke Horten og Ole-Jon Moastuen hjelper dei
  som henvender seg for å finne slekt frå både inn- og utland.
 2. Bildegruppe. Gruppa har bestått av Knut Olafsen, Gudveig
  Hjelle, Kjell Hovde, Oddveig Borgedal, Gudbrand Berg og Hans Tore
  Seielstad. På slutten av året kom Rune Bjørgerønningen inn i
  gruppa. Leiar er Knut Olafsen. Gruppa har møte ein gong i veka.
  Her blir bilda scanna og registrerte. Pr. 1. jan. 2023 er det
  registrert 6025 bilde. Av desse er 3787 lagt på PRIMUS. I tillegg
  er det mange bilde som er scanna, men ikkje registrerte med
  opplysningar.
 3. Hemgrenda. Boknemnd: I tillegg til redaktørane, Åge Knuts og
  Jon Ødegård, har nemnda vore samansett slik: Ola Hauge, Atle
  Aarnes, Torveig Dahl, Anne Berit Skogvang og Per Åsmundstad. Leiar
  i laget er og med. Stofftilfanget har vore bra.
 4. Ringebu - Heim og folk Nord-Fåvang. Boka er under arbeid, og vi
  håper å få ho ferdig hausten 2023.
  Forfattarar er Ole Jon Moastuen og Halvor Aaby, og Mammut Reklame
  har tatt på seg å redigere boka. Elles er nemnda for sjuande boka,
  Bind 6, slik: Åge Knuts, Terje Tromsnes, Anna Mjogdalen, Ola Hauge
  (kart), Rolf Bråstad, Jon Ødegård, Knut Olafsen (bilde), Halldis
  Myhre Tvete og Olaug Widme, dei to siste som korrekturlesarar.
  Boknemnda har hatt mange møte.
 5. Ringebu heim og folk – Baksida. Boka er under arbeid. Forfattar er
  Aage Lesjø. Elles er boknemnda samansett slik: Jon Ødegård, Ola
  Hauge, Knut Olafsen, Gudrun Sylte, Atle Aarnes, Halldis Myhre Tvete
  og Olaug Widme, dei to siste som korrekturlesarar. Nemnda har hatt
  ein del møte.
 6. Skulesamling. Ingen aktivitet dette året, men ein tek med
  gruppa her likevel, fordi samlinga er viktig når det gjeld å få på
  plass nytt lokale. Gruppa deltek og med materiell når det er
  nødvendig, t.d. til opplegg som Gammeldags skule i Imsdalen. Dette
  vart ikkje nå pga. pandemien.

Nye grupper i meldingsåret:

 1. Kurs i gotisk over fem kveldar. Oppstart 2. okt. med 9 deltakarar,
  avslutning 1. feb. Jakup Skjedsvoll har vore kursleiar.
 2. Innsamling av munnlege minne. Dette arbeidet vart starta opp med
  eit planleggingsmøte 19. sept. i Innovasjonssenteret. Tom Willy
  Rustad og Oddleiv Ringlund frå Midtdalsarkiver var med i tillegg
  til Jon Ødegård, Torveig Dahl og Halldis Myhre Tvete. Frå styret
  var Helge Rudihagen og Olaug Widme med.

Ferdigstilte bøker

Hemgrenda kom i november. Boka er på 160 sider, inkludert årsmeldinga.
Trykkeri 07 i Aurskog stod for trykkinga. Boka er innbunden i Skien.
Prisen er på kr 230 for medlemar og kr 250 for ikkje-medlemar. Pakking
og utsending til abonnentar 1. nov. kl. 13 på Ringebu Ungdomssenter.
Boka er selt av det lokale salskorpset som dekker alle delar av bygda,
men er og til sals i lokal bokhandel og på Lillehammer. Boka sel bra.

Turar

Ingen lengre tur med overnatting dette året. Tur for tillitsvalde 17.
september, 13 pers. deltok. Steinar Løsnesløkken var guide. Turen gjekk
til Heidal med besøk og informasjon i Heidal kyrkje og Bjølstadkapellet,
Heidal ysteri og Bjølstad gard. Middag på Lemonsjø fjellstue.

Kulturarrangement/æresmedlemar

Ringebu Historielag 90 år. Feiringa var med medlemar og inviterte
nabohistorielag i Kaupanger 12. juni med mat og fleire kulturelle innslag.
Bjørg Avlestuen vart utnemnd til æresmedlem på jubileumskvelden.

Andre aktivitetar

 • Deltok på markvandringa «Gamle vegar i Fryaområdet» den 28.mai, eit samarbeid med Fron
  historielag. Jon Ødegård frå laget vårt orienterte om verksemda som vatnet i Frya har skapt
  der i Rudiholet, Føynberga: mølle, sagbruk, elektrisitetsverk, teaterscena i Bergsveinshølen
  og dramatisk føting i Føynberga

 • Deltok på Åsta Holt-kveld på biblioteket 8.september med Birger Nesholen som forteljar - eit
  samarbeidsarrangement med Ringebu Bibliotek

 • Tok imot John Peterson m.fl. frå Fargo 1.juni i Ringebu Prestegard og Ringebu stavkyrkje.

 • Assisterte ein masterstudent ved Universitetet i Oslo, Heidi Hagen Nyborg frå Åmli, med
  litteratur og opplysningar til oppgåva hennar om Kjønnsmoral m. m. i Ringebu på 1700-talet
  og hadde eit langt møte med henne og informantar frå laget.

 • I arbeidet med kulturminneplanen og registrering av kulturminne, har dei som har utført
  arbeidet involvert historielaget og halde laget orientert.

 • Arbeidet med å finne nytt lokale for bl.a. skulesamlinga har halde fram.

Representasjon:

 • Deltok på Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen 2.mai. Seminaret var utsett på grunn av pandemien.

 • Representert på årsmøtet i Gudbrandsdal Historielag Dølaringen på Steig 15.mai.
  RH er ei underavdeling av laget.

Anna

Heimesida er laga av Knut Forkalsrud. Han er og administrator. Gunny Beate Segelstad frå styret gjer og nødvendige endringar på sida.

Økonomisk situasjon: God. Viser ellers til rekneskapen som vert lagt fram på møtet.

Styret takkar alle tillitsvalde og medlemar for godt samarbeid i året som gjekk.

Fåvang, 20.02. 2023
Olaug Widme